ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Στόχος της Docusys AE, είναι να παρέχει στους πελάτες της υψηλές ποιοτικές υπηρεσίες, τόσο στον τομέα των συστημάτων οργάνωσης γραφείου, όσο και σε εφαρμογές λογισμικού, τηρώντας και συνεχώς βελτιώνοντας τις συνθήκες παροχής υπηρεσιών της καθώς και το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Για την επίτευξη του στόχου εφαρμόζεται στην εταιρεία ένα Σύστημα Διαχείρισης που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διεργασίες της επιχείρησης που επηρεάζουν την Ποιότητα, και εξασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες της, ανταποκρίνονται τόσο στις προσδοκίες τους, όσο και στις πλέον σύγχρονες τεχνικές παροχής υπηρεσιών.

 

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, προβλέπει διαδικασίες για τήρηση όλων των παραμέτρων για την Ποιότητα, όσον αφορά:

  • Εντοπισμό των αναγκών της αγοράς και πλήρη Ικανοποίηση των Πελατών της
  • Εξασφάλιση των πλέον σύγχρονων και τεχνολογικά άρτιων μέσων για τις λειτουργίες της
  • Συνεχή Εκπαίδευση και επιμόρφωση του Προσωπικού σε νέες τεχνικές
  • Καθορισμό αντικειμενικών σκοπών
  • Απειλές και Ευκαιρίες βελτίωσης

Στόχος της πελατο-κεντρικής αντίληψης και φιλοσοφίας της Docusys AE είναι η τήρηση ενός διαρκούς ανοικτού καναλιού επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εσωτερικά και εξωτερικά, και ιδιαίτερα με τους πελάτες της, που να εξασφαλίζει τη λήψη όλων των μηνυμάτων θετικών και αρνητικών για τις υπηρεσίες που παρέχει.

Η Docusys AE φροντίζει πάντα να συμμορφώνεται πλήρως με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία που διέπει τα αντικείμενα υπηρεσιών της αλλά και τους διεθνείς κανόνες Ποιότητας.

 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ευάγγελος Η. Γκέγκιος

01.11.2017