ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών της Docusys Α.Ε., καθιερώθηκε με βάση την φιλοσοφία και τις βασικές αρχές της διοίκησης και τις αρχές εταιρικής συμπεριφοράς και περιγράφει την προσέγγιση της ασφάλειας πληροφοριών και τις απαιτήσεις της Docusys A.E.

Το διοικητικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι, αναγνωρίζουν τη σημασία της ασφάλειας των πληροφοριών και την άσκηση αποτελεσματικής διακυβέρνησης ασφάλειας της πληροφορίας, και οικοδομούν ασφάλεια πληροφοριών στην εταιρική κουλτούρα ώστε η Docusys AE να αποτελεί αξιόπιστη επιχείρηση από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η πολιτική ασφαλείας της Docusys ΑΕ  επιβεβαιώνει πως:

  • Όλες οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τις λειτουργίες της Docusys AE, αναγνωρίζονται ως σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, και οι δραστηριότητες που εμπεριέχουν  πληροφορίες ασφαλείας αντιμετωπίζονται και διαχειρίζονται καταλλήλως. Σε αυτές περιλαμβάνονται πληροφορίες πελατών και προσωπικού, εμπιστευτικές πληροφορίες σχετιζόμενες με πωλήσεις και marketing, προϊόντα, τεχνολογία, παραγωγή λογισμικών, ‘know-how’, προμηθευτές και συνεργάτες και κάθε λογής πληροφορικά συστήματα τα οποία αποθηκεύουν και κάνουν χρήση τέτοιου είδους πληροφοριών.
  • H εγκατεστημένη πολιτική ασφάλειας πληροφοριών αναγνωρίζει τις ευθύνες και αρμοδιότητες στην προστασία και έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων πληροφορίας.
  • Οι κίνδυνοι που αφορούν ασφάλεια πληροφορίας αξιολογούνται και διαχειρίζονται αποδεικνύοντας τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών ως προς την επιχειρησιακή συνέχεια της Docusys A.E.
  • Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων έχει ενσωματωθεί στην εταιρική  κουλτούρα προσδίδοντας υψηλό επίπεδο γνώσεων και ικανότητας προσωπικού.
  • Συστηματική νομική παρακολούθηση εξασφαλίζει συμμόρφωση με νόμους, συμφωνίες και κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης.
  • Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ανασκοπείται, συντηρείται και βελτιώνεται σε συνεχή βάση από τη διοίκηση.