ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

 1. Εισαγωγή

Η Docusys A.E., εφαρμόζει επιχειρηματικές πρακτικές που διέπονται από ακεραιότητα, αξιοπιστία, τιμιότητα, διαφάνεια, δίκαιη συμπεριφορά στις συναλλαγές και πλήρη συμμόρφωση στην ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης έχει δεσμευτεί στην εφαρμογή αυτών των αξιών και των Εταιρικών Επιχειρηματικών Αρχών σε κάθε δραστηριότητά της.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Docusys A.E., (στο εξής «ο Κώδικας») καθορίζει τη συνεχή εφαρμογή των Εταιρικών Επιχειρησιακών Αρχών με καθιέρωση αδιαπραγμάτευτων ελάχιστων προτύπων συμπεριφοράς σε καθοριστικούς τομείς.
Ο Κώδικας εφαρμόζεται από όλους τους εργαζόμενους, στελέχη, διευθυντές της Docusys A.E. και θα πρέπει επίσης να γνωστοποιείται και εν συνεχεία να εφαρμόζεται και από τους συνεργάτες και τους εκπροσώπους της Εταιρείας. Οριοθετεί το πρότυπο της Docusys A.E.για την ηθική και επιχειρηματική συμπεριφορά και παρουσία της.
Ο Κώδικας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών πρακτικών και διαδικασιών. Τα ηθικά επιχειρηματικά πρότυπα αφορούν στις σχέσεις / συναλλαγές με τους εργαζόμενους στην Εταιρεία, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους εργολάβους και τους συνεργάτες καθώς και τους μετόχους αυτής, την κοινωνία, τις κυβερνήσεις και τις κρατικές αρχές οπουδήποτε αυτή δραστηριοποιείται.
Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της Docusys A.E., θα μπορούν να επιζητούν καθοδήγηση όταν αμφιβάλλουν για τον κατάλληλο χειρισμό μιας δεδομένης κατάστασης και οφείλουν να αποφεύγουν και την παραμικρή ένδειξη ανάρμοστης συμπεριφοράς, καθόσον αποτελεί θεμελιώδη ευθύνη του εργαζομένου να πράττει το σωστό do the right thing»), μια ευθύνη που δεν μπορεί να αποποιηθεί.
Εκείνοι που παραβιάζουν τα πρότυπα του Κώδικα υπόκεινται σε πειθαρχικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης πιθανής απόλυσης. Επιπλέον, οι παραβάσεις του Κώδικα μπορούν να συνιστούν παράλληλα και παραβάσεις του Νόμου που επιφέρουν αστικές και ποινικές κυρώσεις για τους ευθυνόμενους εργαζόμενους, στελέχη και διευθυντές ή/ και για την Εταιρεία. Στην περίπτωση που εργαζόμενους θεωρεί ότι συντρέχει περίπτωση τελεσμένης ή πιθανής μελλοντικής παραβίασης του Κώδικα, θα πρέπει να ακολουθήσει τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 23 του Κώδικα.
Η Εταιρεία συμβάλλει ενεργά στην προώθηση της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. Η Εταιρεία συντάσσεται απόλυτα με τις δέκα αρχές της «United Nations Global Compact»  υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και κατά της διαφθοράς.
Από τη φύση του ο Κώδικας δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει το σύνολο των καταστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν μελλοντικά. Έχει συνταχθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει ένα πλαίσιο αναφοράς όπου θα μπορεί να ενταχθεί και να αξιολογηθεί οποιαδήποτε δραστηριότητα που δεν μπορεί να προβλεφθεί.
Στο εξής, σε όποιο σημείο του Κώδικα γίνεται αναφορά σε «Εργαζόμενους» ή «Προσωπικό» ή «Ανθρώπινο Δυναμικό», εννοούνται οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, τα στελέχη, οι διευθυντές και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Docusys A.E..

Το κείμενο που ακολουθεί διευκρινίζει και παρέχει περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες για κάθε ένα από τα βασικά θέματα του Κώδικα.

 1. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία

Η Docusys A.E. συμμορφώνεται πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία του Κράτους στο οποίο αναπτύσσει δραστηριότητα σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο Ευρωπαϊκό Νόμο Κανονισμό ή πρότυπο τυγχάνει παράλληλης εφαρμογής.

Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν κατά τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους να τηρούν το εφαρμοστέο δίκαιο των κρατών και των χωρών στις οποίες η Εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητα. Αν και οι εργαζόμενοι δεν οφείλουν να γνωρίζουν λεπτομερώς κάθε ισχύοντα νόμο και κανονισμό, είναι σημαντικό να είναι γνώστες αυτών των πληροφοριών που θα τους οδηγήσουν στο να αποταθούν για καθοδήγηση στους προϊσταμένους τους, τους διευθυντές ή άλλο αρμόδιο προσωπικό.

Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της Docusys A.E., είναι υποχρεωμένοι να ενεργούν ηθικά σε κάθε τομέα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και οφείλουν να διατηρούν υψηλά πρότυπα ειλικρίνειας, εντιμότητας, τιμιότητας, αξιοπιστίας και ακεραιότητας.

Επιπλέον, οφείλουν να τηρούν κατά περίπτωση τους θεσμοθετημένους εσωτερικούς κανονισμούς και τα θεσμοθετημένα πρότυπα, οι οποίοι ενδέχεται να προβλέπουν αυστηρότερες απαιτήσεις από αυτές που ορίζει ο νόμος.

 1. Σύγκρουση Συμφερόντων

«Σύγκρουση συμφερόντων» υφίσταται όταν το προσωπικό συμφέρον εργαζόμενου παρεμποδίζει ή αντιτίθεται με οποιονδήποτε τρόπο ή φαίνεται να παρεμποδίζει ή να αντιτίθεται στα συμφέροντα της Docusys A.E..
Περίπτωση τέτοιου είδους σύγκρουσης ενδέχεται να προκύψει όταν εργαζόμενος ή μέλος προσωπικού της Docusys A.E., αναλαμβάνει δράση ή έχει συμφέροντα που καθιστούν δύσκολη τόσο την αντικειμενική του κρίση όσο και την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του, ή όταν εργαζόμενος, συγγενικό του πρόσωπο ή στενός του συνεργάτης, αποκομίζει ανάρμοστα προσωπικά οφέλη εξαιτίας της θέσης που κατέχει ο εργαζόμενος στην Docusys A.E..
Δάνεια ή πιστώσεις που δίδονται από την Docusys A.E., σε εργαζόμενο, συγγενικό του πρόσωπο ή στενό του συνεργάτη ή εγγυήσεις υπέρ αυτών ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων και σε ορισμένες περατώσεις απαγορεύεται και εκ του Νόμου.
Εργαζόμενος της Docusys A.E., δεν επιτρέπεται να προσφέρει παράλληλα την εργασία του σε ανταγωνιστή, πελάτη ή προμηθευτή αυτής και οφείλει να αποφεύγει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εργασιακή σχέση και συναλλαγή με τους πελάτες της Docusys A.E., τους προμηθευτές ή τους ανταγωνιστές αυτής, πέραν των απαιτούμενων για την εκπλήρωση των καθηκόντων που έχει αναλάβει προς όφελος αυτής.
Κάθε πράξη που μπορεί να επιφέρει σύγκρουση των προσωπικών συμφερόντων του εργαζομένου με αυτών της Docusys A.E., απαγορεύεται από την εταιρική πολιτική, εκτός αν εγκριθεί από τη Διοίκηση της .
Η Docusys A.E., απαιτεί οι εργαζόμενοι και τα μέλη του προσωπικού της να αποκαλύπτουν οποιαδήποτε κατάσταση θα μπορούσε εύλογα να οδηγήσει στη δημιουργία μιας τέτοιου είδους σύγκρουσης. Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων μπορεί να μην είναι πάντοτε ευδιάκριτες. Εντούτοις κάθε εργαζόμενος που αντιλαμβάνεται μια τέτοια περίπτωση ή ενδεχόμενο εμφάνισης της, οφείλει να τη γνωστοποιεί στον προϊστάμενο ή το διευθυντή του, ή άλλο αρμόδιο προσωπικό και να συμβουλεύεται τον Κώδικα, συγκεκριμένα το άρθρο 19 που ορίζει τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται, προκειμένου να επιλυθεί η κατάσταση κατά τρόπο δίκαιο και διαφανή.

 1. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών

Όλες οι μη δημόσιες (μη γνωστές στο κοινό) πληροφορίες που αφορούν την Docusys A.E., τους πελάτες της Εταιρείας ή τους συνεργάτες αυτών αποκαλούνται  «εσωτερικές πληροφορίες» και προστατεύονται με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα ως περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας.
Οι εργαζόμενοι και τα μέλη του προσωπικού της Docusys A.E. που, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες ή έγιναν κοινωνοί εμπιστευτικών πληροφοριών για την Εταιρεία ή για άλλο νομικό πρόσωπο, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν, να εκμεταλλεύονται ή να δημοσιοποιούν αυτές προκειμένου να ληφθούν επενδυτικές αποφάσεις, αποφάσεις αγοραπωλησίας μετοχών της εταιρείας ή για οποιαδήποτε άλλη δράση και σκοπό πέραν της διοίκησης της Docusys A.E.. Η χρήση εσωτερικής πληροφόρησης για ίδιο οικονομικό όφελος ή η γνωστοποίηση της σε άλλον προκειμένου να ληφθεί επενδυτική απόφαση είναι ανήθικη και παράνομη. Ομοίως, η κοινοποίηση εσωτερικών πληροφοριών σε φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο ή συνεργάτη είναι αυστηρώς  απαγορευμένη εκτός αν το εν λόγω πρόσωπο εξουσιοδοτείται συγκεκριμένα να λάβει γνώση των εμπιστευτικών πληροφοριών όπως ενδεικτικά σε περίπτωση εξωτερικού συνεργάτη με υπογεγραμμένο συμφωνητικό εχεμύθειας .

 1. Εταιρικές Ευκαιρίες - Ευρεσιτεχνίες

Οι εργαζόμενοι απαγορεύεται για προσωπικό όφελος, να κάνουν χρήση της εταιρικής περιουσίας, των πληροφοριών που λαμβάνουν γνώση ή της θέσης που κατέχουν στην Εταιρεία καθώς επίσης απαγορεύεται να εκμεταλλεύονται για προσωπικό όφελος ευκαιρίες που παρουσιάζονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ενώ κάνουν χρήση της εταιρικής περιουσίας, των πληροφοριών που λαμβάνουν γνώση ή της θέσης που κατέχουν, χωρίς τη συγκατάθεση της Διοίκησης της Docusys A.E., οφείλουν σε κάθε περίπτωση να μη δρουν ανταγωνιστικά ενάντια στην Docusys A.E., κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο τρόπο,  και έχουν πάντοτε καθήκον να προωθούν το συμφέρον της Εταιρείας, όταν προκύπτει η ευκαιρία προς τούτο.
Οι ευρεσιτεχνίες των εργαζομένων και του προσωπικού αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας. Καθ' όσον ο σχεδιασμός, η προώθηση, εφεύρεση ή βελτίωση του εκάστοτε προϊόντος ή λύσης προς πελάτη συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την επιχειρηματική δράση της Εταιρείας, θεωρείται ιδιοκτησία της Εταιρείας, και είναι αδιάφορο αν η εφεύρεση ή η βελτίωση επιτεύχθηκε κατά τις ώρες εργασίας από το προσωπικό, συνεργάτες ή τρίτους.

 1. Ανταγωνισμός και Δίκαιη Συμπεριφορά κατά τις Συναλλαγές

Επιδίωξη της Docusys A.E. είναι να επιτυγχάνει τους σκοπούς του μέσω των υψηλής επιδόσεων έναντι των ανταγωνιστών του, χρησιμοποιώντας θεμιτά και σύννομα μέσα, δρώντας πάντα με ειλικρίνεια και αποφεύγοντας οποιαδήποτε ανήθικη ή παράνομη επιχειρηματική πρακτική.
Απαγορεύεται, η κλοπή ιδιοκτησιακών πληροφοριών, ή η διακίνηση επιχειρηματικών μυστικών πληροφοριών που λήφθηκαν χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, ή η πρόκληση τέτοιων κοινοποιήσεων από εν ενεργεία υπαλλήλους και προσωπικό της Docusys A.E. ή παλαιότερους εργαζόμενους αυτής.
Κάθε εργαζόμενος οφείλει να σέβεται τα δικαιώματα και να συναλλάσσεται κατά δίκαιο τρόπο με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στην Εταιρεία καθώς και με τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους εργολάβους και τους ανταγωνιστές αυτής.
Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να επωφελούνται κατά αθέμιτο τρόπο οποιουδήποτε, είτε μέσω χειραγώγησης του, είτε απόκρυψης ή εκμετάλλευσης προνομιακών πληροφοριών, ή διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, ή άλλης παράνομης επιχειρηματικής πρακτικής.
Δεν επιτρέπεται εργαζόμενος να συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις για καθορισμό τιμών, σε νοθεία προσφοράς, σε συμφωνίες σχετικά με μερίδια πωλήσεων και κατανομή αγορών ή πελατών, και γενικά σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή αντιδεοντολογική πρακτική που παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό.
Προκειμένου να διατηρηθεί η πολύτιμη φήμη της Docusys A.E., καθίσταται ιδιαιτέρως ουσιαστική η συμμόρφωση με τις ποιοτικές διαδικασίες και τις απαιτήσεις ασφάλειας αυτής,  ο δε χειρισμός όλων των πιστοποιητικών και των εγγράφων επιθεώρησης και δοκιμής πρέπει πάντοτε να εναρμονίζεται με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που θέτει η ισχύουσα Νομοθεσία, ο Κώδικας και τα πρότυπα ποιότητας και Ασφάλειας.
Σκοπός των εταιρικών δώρων και της ψυχαγωγίας σε μια εμπορική συναλλαγή είναι να δημιουργηθεί θετικό κλίμα και κατάλληλες εργασιακές συνθήκες και σε καμία περίπτωση  να προσπορισθεί κανείς αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των άλλων πελατών ή προμηθευτών.
Δεν πρέπει να προσφέρεται ή να γίνεται αποδεκτό δώρο ή ψυχαγωγία από οποιοδήποτε εργαζόμενο, συγγενικό πρόσωπο ή συνεργάτη αυτού εκτός αν αυτό:

 • δεν είναι δώρο μετρητών,
 • δεν παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο,   κανονισμό   ή   εφαρμοστέα   πολιτική   άλλου
 • δεν μπορεί να εκληφθεί ως δωροδοκία ή ανταπόδοση ή απόπειρα επηρεασμού
 • είναι σύμφωνο με τις συνήθεις επιχειρηματικές πρακτικές,
 • είναι λογικό στην αξία

Είναι ευθύνη κάθε εργαζόμενου να επιδεικνύει δίκαιη και σωστή κρίση σε αυτόν τον τομέα. Σε περίπτωση αμφιβολίας περί τούτου, ο εργαζόμενος θα πρέπει να επιδιώξει την ενημέρωση και την καθοδήγηση του από τον προϊστάμενο, το διευθυντή του, τη νομική υπηρεσία και τον Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού, ούτως ώστε να ενεργήσει με σώφρονα τρόπο.
Επιπλέον, όλα τα δώρα και οι δαπάνες ψυχαγωγίας πρέπει να καταχωρούνται στα βιβλία της Docusys A.E..

 1. Αποφυγή Δωροδοκίας και Διαφθοράς

Η Docusys A.E., καταδικάζουν κάθε είδους διεφθαρμένη επαγγελματική συμπεριφορά και οποιαδήποτε μορφή δωροδοκίας .
Δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό της Docusys A.E., να προσφέρει ή να παρέχει άμεσα ή έμμεσα, οποιασδήποτε μορφής αθέμιτο όφελος ή άλλο πλεονέκτημα σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του Ιδιωτικού ή του Δημοσίου Τομέα με απώτερο σκοπό να εξασφαλίσει ή να διατηρήσει επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ' επέκταση οφείλει να μην αποδέχεται οποιοδήποτε τέτοιο πλεονέκτημα σε αντάλλαγμα με στόχο  οποιαδήποτε προνομιακή μεταχείριση σχετίζεται με αυτό.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι της Docusys A.E., οφείλουν να απέχουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα ή συμπεριφορά θα μπορούσε να δώσει αφορμή για την εμφάνιση ή την υπόνοια τέτοιας συναλλαγής ή προσπάθειας προς αυτήν την αρχή.
Υπόσχεση, προσφορά ή παροχή σε δημόσιο λειτουργό του Ελληνικού ή Αλλοδαπού Κράτους, ενός δώρου, μίας πληρωμής ή άλλης παροχής, κατά παράβαση των κανόνων του παρόντος Κώδικα, δεν αντίκειται μόνον στην πολιτική της Docusys A.E., αλλά τυχόν ενδέχεται  να συνιστά αστικό ή ποινικό αδίκημα.
Οι εργαζόμενοι της Docusys A.E., οφείλουν να γνωρίζουν ότι υπόσχεση, προσφορά ή παροχή ανάρμοστου οφέλους προκειμένου να επηρεαστεί η απόφαση του αποδέκτη αυτού ακόμα κι αν δεν είναι δημόσιος λειτουργός, όχι μόνο συνεπάγονται πειθαρχικές κυρώσεις, αλλά ενδέχεται να οδηγήσει στην άσκηση ποινικών ή αστικών διώξεων τόσο κατά της Εταιρείας όσο και των εργαζομένων αυτής. Στα ανάρμοστα οφέλη συγκαταλέγονται δώρα, πληρωμές, ευνοϊκή συμπεριφορά ή μεταχείριση, ή άλλου είδους παροχή προς τον αποδέκτη, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων απασχόλησης ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με πρόσωπα ή συνεργάτες του στενού οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντος

 1. Απαγόρευση Επιχορηγήσεων σε Πολιτικά Κόμματα

Οι εργαζόμενοι της Docusys A.E., οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι νόμοι απαγορεύουν κατά κανόνα τις εταιρικές συνεισφορές προς πολιτικούς Οργανισμούς, Κόμματα, Επιτροπές ή υποψηφίους. Η Docusys A.E., έχει ενστερνισθεί πολιτική απαγόρευσης τέτοιου είδους επιχορηγήσεων. 
Η Docusys A.E.,  απαγορεύει τις συνεισφορές προς πολιτικά κόμματα ή υποψηφίους, είτε αυτές γίνονται άμεσα από την Εταιρεία η από μονάδα αυτής είτε γίνονται μέσω εμπορικών ενώσεων στις οποίες συμμετέχει.
Η απαγόρευση αυτή ισχύει για: (α) οποιεσδήποτε χρηματικές συνεισφορές ή συνεισφορές άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, για πολιτικούς λόγους, (β) ενθάρρυνση εργαζομένων να προβούν σε οποιαδήποτε τέτοιου είδους συμβολή σε ατομικό επίπεδο ή (γ) ανταμοιβή ή επιβράβευση εργαζόμενου για τέτοιους είδους.
Οι εργαζόμενοι, σε προσωπικό επίπεδο και μόνον, είναι ελεύθεροι να δρουν σε αυτόν τον τομέα κατά βούληση και εάν το επιθυμούν να προβαίνουν σε τέτοιου είδους επιχορηγήσεις και συνεισφορές.

 1. Ακεραιότητα και Εντιμότητα

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι εργαζόμενοι της Docusys A.E., οφείλουν πάντοτε να ενεργούν με γνώμονα την ύψιστη εντιμότητα, ακεραιότητα και ειλικρίνεια.

Κάθε εργαζόμενος της Εταιρείας και μέλος της διοίκησης και διαχείρισης αυτής οφείλει πάντοτε να ενεργεί με ακεραιότητα, τιμιότητα, και ειλικρίνεια, να σέβεται τα δικαιώματα των πελατών, των προμηθευτών, των συνεργατών και των ανταγωνιστών της. Οι Υπεύθυνοι Τμημάτων της Εταιρείας, οι εργαζόμενοι και το προσωπικό και συνεργάτες που εμπλέκονται στη διοίκηση και διαχείριση αυτής οφείλουν να ενημερώνουν την Εταιρεία για νομικές διαδικασίες που έχουν τυχόν εγερθεί εναντίων τους.
Επιπλέον, οι εργαζόμενοι στην Docusys A.E., πρέπει να ειδοποιούν άμεσο την Εταιρεία εάν κατηγορούνται για διάπραξη αδικήματος και να παρέχουν οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία τους ζητηθεί.

 1. Απαγόρευση Διακρίσεων και Παρενόχλησης

Η Docusys A.E., απαγορεύει και δεν ανέχεται τις διακρίσεις στη διαδικασία πρόσληψης ή στον καθορισμό της αμοιβής ή στην πρόσβαση στην κατάρτιση ή στην εξέλιξη, ή στην προαγωγή ή στην καταγγελία ή λύση της εργασιακής σχέσης ή τη συνταξιοδότηση, που βασίζονται στο φύλο, χρώμα, ηλικία, τόπο καταγωγής, παλαιότητα στο δυναμικό της εταιρείας, κοινωνική τάξη, πολιτικές πεποιθήσεις, υπηκοότητα, το θρήσκευμα, σεξουαλικό προσανατολισμό ή αναπηρία.
Η Docusys A.E., παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλες τις μορφές απασχόλησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και απαγορεύει την παιδική εργασία υιοθετώντας τις αρχές του προτύπου SA- 8000. 
Επιπλέον η Εταιρεία δεν συμμετέχει και δεν κάνει χρήση, ούτε δείχνει ανοχή στα φαινόμενα καταναγκαστικής εργασίας, σωματικής τιμωρίας, διανοητικού ή σωματικού εξαναγκασμού και λεκτικής κακοποίησης των εργαζομένων και τα καταδικάζει σεβόμενη πάντοτε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την εμπιστευτικότητα και τα προσωπικά δικαιώματα κάθε εργαζομένου και δεσμευόμενη στη διατήρηση ενός εργασιακού χώρου απαλλαγμένου από διακρίσεις και κάθε είδους ηθικές παρενοχλήσεις.
Ως εκ τούτου, η Docusys A.E., δεν ανέχεται οποιουδήποτε είδους παράνομη διάκριση, λεκτική ή φυσική ή ηθική παρενόχληση βασισμένη στο φύλο, χρώμα, ηλικία, τόπο καταγωγής, παλαιότητα στο δυναμικό της εταιρείας, κοινωνική τάξη, πολιτικές πεποιθήσεις, υπηκοότητα, το θρήσκευμα, σεξουαλικό προσανατολισμό ή αναπηρία, εθνικότητα, ιδιότητα μέλους ένωσης, πολιτικό συνεταιρισμό, η φυσική ή διανοητική ανικανότητα, κατάσταση υγείας ή την οικογενειακή κατάσταση.
Οι εργαζόμενοι που θεωρούν ότι ο εργασιακός χώρος τους δεν συμμορφώνεται με τις ανωτέρω αρχές ενθαρρύνονται να αναφέρουν τις ανησυχίες τους στο τμήμα προσωπικού, ή τη διοίκηση με ανοικτή γραμμή.
Η Docusys A.E., υιοθετεί και προάγει τις αρχές και τα πρότυπα Υγιεινής και Ασφάλειας  στο εργασιακό περιβάλλον, με κύριο σκοπό να παρέχεται πάντοτε υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από επικίνδυνες συνθήκες ή συνθήκες που βλάπτουν την υγεία.
Επίσης, η Docusys A.E., λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε να αποτρέπονται ατυχήματα και έχει θεσμοθετήσει πρακτικές που αποτρέπουν και αντιμετωπίζουν πιθανούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων. Παρέχει επίσης σε όλους τους εργαζόμενους ενημέρωση στα ζητήματα Υγιεινής και Ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον και εκτός αυτού  οι οποίοι έχουν ευθύνη για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού χώρου για όλους, τηρώντας τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις  για την υγεία και την ασφάλεια.
Στην κατεύθυνση αυτή, ενθαρρύνει το προσωπικό να υποβάλει αναφορές περιγραφής συνθηκών καθώς και οποιεσδήποτε περαιτέρω ανησυχίες για ενδεχόμενες επισφαλείς συνθήκες ή εγχειρήματα που ελλοχεύουν κίνδυνο τραυματισμού.
Προκειμένου να διατηρηθεί πάντοτε ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από επικίνδυνες συνθήκες ή συνθήκες που βλάπτουν την υγεία, η Docusys A.E. δεν ανέχεται καμίας μορφής βία ή απειλή βίας εντός ή σε σχέση με το χώρο εργασίας ή εργασιακού περιβάλλοντος. Οι εργαζόμενοι που πέφτουν θύματα, καθίστανται μάρτυρες ή αντιλαμβάνονται μία βίαιη ή δυνητικά βίαιη συμπεριφορά ή κατάσταση στους χώρους της Εταιρείας πρέπει να την αναφέρουν άμεσα στον προϊστάμενο τους ή στον Υπεύθυνο Προσωπικού.

 1. Αλκοόλ και Ναρκωτικά

Η Docusys A.E. δεσμεύεται να διατηρεί ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από παράνομες ουσίες. Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται απόλυτα προς τις πολιτικές της Εταιρείας που αφορούν στην κατάχρηση οινοπνεύματος και την κατοχή, πώληση, διακίνηση ή χρήση όλων των παράνομων ουσιών. Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών εν ώρα εργασίας ή εντός των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, εκτός εάν πρόκειται για συγκεκριμένες εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα μετά από έγκριση της Διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται εν ώρα εργασίας ή εντός των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, η κατοχή, η χρήση, η πώληση ή η διακίνηση ή προσφορά παράνομων ναρκωτικών ή άλλων απαγορευμένων ουσιών. Επιπλέον, απαγορεύεται η προσέλευση στην εργασία, ή η οδήγηση εταιρικού οχήματος κάτω από την επήρεια οινοπνεύματος ή οποιουδήποτε παράνομου ναρκωτικού ή απαγορευμένης ουσίας.

 1. Προστασία του περιβάλλοντος και μείωση των ρύπων

Η Docusys A.E. ενθαρρύνει το προσωπικό της και συνεργάτες της να υιοθετούν πάντοτε εντός και εκτός χώρου εργασίας τις βέλτιστες πρακτικές ενός υπεύθυνου καταναλωτή για τη μείωση των ρύπων και του διοξειδίου του άνθρακος.  Οι εργαζόμενοι, το προσωπικό, πελάτες και συνεργάτες ενημερώνονται μέσα από εταιρική επικοινωνία, ενημερωτικά φυλλάδια και εκδηλώσεις  να επιδιώκουν την οικονομία των φυσικών πόρων, την ανακύκλωση των αποβλήτων και τη μείωση των εκπομπών ρύπων στηρίζοντας έμπρακτα την ανακύκλωση και άλλα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.
Εάν εργαζόμενος είναι αβέβαιος για την ευθύνη ή την υποχρέωση του σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει να αναζητήσει βοήθεια και καθοδήγηση από τον προϊστάμενό του.

 1. Προσωπικά Δεδομένα Εργαζομένων

Η Docusys A.E.σέβεται βαθιά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα προσωπικά δεδομένα του προσωπικού τους και των παλαιότερων εργαζομένων. Προς το σκοπό αυτό ζητούνται και φυλάσσονται από το προσωπικό και συνεργάτες μόνο οι πληροφορίες που αναφέρονται στο Βιογραφικό και απαιτούνται από τις Αρχές ή συμβάλλουν στην αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας. Οι πληροφορίες αυτής της φύσης και κυρίως τα προσωπικά δεδομένα του Ανθρώπινου Δυναμικού, θεωρούνται απόρρητες και μόνο το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση σε αυτές.
Ο Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού τηρεί ατομικό φάκελο για κάθε εργαζόμενο, στον οποίο αρχειοθετούνται τα απαιτούμενα στοιχεία όπως έγγραφα προϋπηρεσίας, ταυτοποίησης και πιστοποιητικά σπουδών, επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης. Ο τύπος και ο τρόπος τήρησης αυτών των στοιχείων και αρχείων καθορίζονται από τη Διοίκηση της Εταιρείας  και είναι απόλυτα σύννομος με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, οιοσδήποτε δε συνεργάτης ή υπάλληλος έχει πρόσβαση στα ατομικά αρχεία και προσωπικά δεδομένα του Ανθρώπινου δυναμικού δεσμεύεται με επ΄ αόριστον εχεμύθεια και μετά την οιαδήποτε λύση της εργασιακής σχέσης εκτός αν ορίζεται άλλως από νόμο ή από δημόσια αρχή ή δικαστήριο.

 1. Συνεχής Κατάρτιση σε Νέες Τεχνολογίες και Δεξιότητες

Η φιλοσοφία της Docusys A.E. συνοψίζεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο του προσωπικού της για το οποίο στοχεύει να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας εν σχέση με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις , καινοτομία και δεξιότητες επαγγελματικής κατάρτισης.  Για το σκοπό αυτό η Docusys A.E. παροτρύνει και ενθαρρύνει το προσωπικό στη συμμετοχή σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης στους παραπάνω τομείς με στόχο την αειφόρο ανάπτυξή της και την περαιτέρω ανάπτυξη και τη βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού της.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Docusys A.E. προσφέρει στο προσωπικό της ευκαιρίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, on the job training και rotation και αναδιοργάνωσης θέσεων και αλλαγής αντικειμένου στην εργασία.

 1. Τήρηση Αρχείων, Οικονομικός Έλεγχος και Κοινοποιήσεις

Οι εργαζόμενοι της Docusys A.E., οφείλουν να συντάσσουν εγκαίρως και με υπευθυνότητα τα έγγραφα, τις αναφορές και εν γένει τα υπηρεσιακά σημειώματα καθώς και να ελέγχουν την πληρότητα και ορθότητα των πληροφοριών που παρέχουν, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η λήψη υπεύθυνων και ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων. Κάθε εταιρική δαπάνη πρέπει να τεκμηριώνεται και να καταγράφεται εγκαίρως και με ακρίβεια. Εάν υπάρχει αμφιβολία ως προς τη νομιμότητα συγκεκριμένης δαπάνης, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στον προϊστάμενό τους και αυτός με την σειρά του στη Διοίκηση όπου θα τους παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες.
Όλα τα βιβλία, τα αρχεία, οι λογαριασμοί, τα οικονομικά στοιχεία και οι οικονομικές δηλώσεις της Docusys A.E.,  πρέπει να τηρούνται λεπτομερώς και να απεικονίζουν με ακρίβεια τις συναλλαγές της. Επίσης, οφείλουν να αποκαλύπτονται άμεσα όταν αυτό προβλέπεται από το Νόμο καθώς και να εναρμονίζονται με την ισχύουσα νομοθεσία.
Συχνά τα εταιρικά αρχεία και οι επικοινωνίες δημοσιοποιούνται. Προς αποφυγή παρανοήσεων θα πρέπει τούτο να γίνεται χωρίς υπερβολή, αρνητικά σχόλια, εικασίες ή ανάρμοστους χαρακτηρισμούς φυσικών ή νομικών προσώπων. Αυτό ισχύει κατ' επέκταση και για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα εσωτερικά σημειώματα και τις επίσημες εκθέσεις ή έγγραφα.
Τα αρχεία πρέπει πάντοτε είτε να διατηρούνται είτε να καταστρέφονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εταιρικές πολιτικές για την ασφάλεια των πληροφοριών και την ισχύουσα φορολογική, λογιστική, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία

 1. Εμπιστευτικότητα, Εχεμύθεια

Οι εργαζόμενοι και το προσωπικό της Docusys A.E., υποχρεούνται να χειρίζονται με εχεμύθεια τις εμπιστευτικές πληροφορίες που τους γνωστοποιούνται από την Εταιρεία, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες, τους εργολάβους ή τους ανταγωνιστές αυτής και να φροντίζουν πάντοτε και με κάθε τρόπο να αποφεύγουν, να αποτρέπουν την αθέμιτη κοινοποίηση τέτοιων πληροφοριών, εκτός εάν αυτό εγκριθεί εγγράφως από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή απαιτείται από το Νόμο ή από δικαστήριο. Η υποχρέωση διαφύλαξης των εμπιστευτικών πληροφοριών είναι δεσμευτική ακόμα και μετά τη λήξη της απασχόλησης ή την καθ΄ οιοδήποτε τρόπο λύση της σχέσης ακόμα και αν διαφορετικά προβλέπεται από την οικεία σύμβαση. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες ορίζονται οι πληροφορίες που οι προμηθευτές και οι πελάτες της Εταιρείας εμπιστεύτηκαν σε αυτήν καθώς και όλες οι μη-δημόσιες πληροφορίες, η αποκάλυψη των οποίων θα μπορούσε να φανεί επιβλαβής για την Docusys A.E., ή χρήσιμη στους ανταγωνιστές αυτής, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους εργολάβους ή συνεργάτες αυτής αντιστρατευόμενη τα συμφέροντα της Εταιρείας.

 1. Ασφάλεια

Οι εγκαταστάσεις της Docusys A.E. επιτηρούνται επί εικοσιτετράωρου βάσεως, 7 ημέρες την εβδομάδα από συστήματα  παρακολούθησης και συστήματα συναγερμών σε συνεργασία με εταιρία φύλαξης, έτσι ώστε να αποφεύγεται πρόσβαση στο κτήριο και η διαρροή οποιασδήποτε απόρρητης πληροφορίας χωρίς την άδεια της Διοίκησης.

 1. Ορθή Χρήση και Προστασία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας

Όλοι οι εργαζόμενοι της Docusys A.E., οφείλουν να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και να εξασφαλίζουν την αποδοτική χρήση τους. Η υπεξαίρεση, ο αμελής χειρισμός και η σπατάλη αυτών, ασκούν άμεση επίδραση στην αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Docusys A.E., πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για νόμιμους, κατάλληλους και εξουσιοδοτημένους επιχειρηματικούς σκοπούς. Οποιοδήποτε πιθανό περιστατικό απάτης, κλοπής, υπεξαίρεσης ή ακατάλληλης χρήσης θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στη Διοίκηση προκειμένου να διερευνηθεί και να καλείται η Αστυνομία.
Τα περιουσιακά στοιχεία της Docusys A.E., απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται για εξω-εταιρικές υποθέσεις δραστηριότητες  πλην προηγούμενης έγκρισης της Διοίκησης και το ανθρώπινο δυναμικό δεν πρέπει να επιδιώκει ή πραγματοποιεί εξω- εταιρικές επαγγελματικές συναλλαγές προς ίδιο όφελος χωρίς την προηγούμενη γνωστοποίηση και έγκριση της Διοίκησης κατά τη διάρκεια της αμειβόμενης  απασχόλησης. Στα περιουσιακά στοιχεία της Docusys A.E., που οφείλουν να τυγχάνουν προστασίας εκ μέρους του προσωπικού, περιλαμβάνονται επίσης και οι ιδιοκτησιακές πληροφορίες αυτής, όπως ο σχεδιασμός και η εφαρμογή λύσεων προς πελάτες της Εταιρείας που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και τη συνιστούν τη φήμη για την εξειδίκευση και η συνακόλουθη προσέλκυση πελατείας αυτής, οι πελάτες, προμηθευτές , συμβάσεις, επαφές και τα πάσης φύσεως εμπορικά στοιχεία που αφορούν αυτούς για παρελθόντα, παρόντα και μελλοντικά έργα, τα πάσης φύσεως εμπορικά μυστικά και ο τρόπος του επιχειρείν, το know- how, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα, καθώς και τα σχέδια επιχειρησιακών συνασπισμών και συνεργασιών, οι πάσης φύσεως πληροφορίες μάρκετινγκ και πληροφόρησης μετόχων και αρχών κεφαλαιαγοράς, οι ιδέες εφαρμοσμένης μηχανικής και κατασκευής, τα σχέδια, οι βάσεις δεδομένων, τα αρχεία, τα στοιχεία μισθοδοσίας, οι ατομικοί φάκελοι του προσωπικού και τα προσωπικά τους δεδομένα και εν γένει οποιαδήποτε αδημοσίευτα οικονομικά στοιχεία, εσωτερικές επιχειρηματικές αναλύσεις οικονομικής απόδοσης , αναφορές και εκθέσεις. Η αθέμιτη χρήση ή η διάδοση αυτών των πληροφοριών θεωρείται παράβαση της εταιρικής πολιτικής και συνιστά παράλληλα αδίκημα που επιφέρει αστικές ή και ποινικές κυρώσεις.

 1. Κατάσταση Γραφείων

Οι υπάλληλοι όλων των τμημάτων, που εκτελούν εργασίες γραφείου έχουν ενημερωθεί και  με δική τους ευθύνη:

• Δεν αφήνουν στον χώρο εργασίας τους εμπιστευτικά και απόρρητα έγγραφα πριν αποχωρήσουν από το γραφείο τους για σχετικά μεγάλα χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα.

• Δεν αφήνουν στον χώρο εργασίας τους εμπιστευτικά και απόρρητα έγγραφα πριν αποχωρήσουν στο τέλος της ημέρας και να τα τοποθετούν μέσα σε αποθηκευτικούς χώρους και να τα κλειδώνουν.

• Χειρίζονται αναλόγως τα διάφορα μέσα ηλεκτρονικής αποθήκευσης, όπως CD-ROMs, DVD-ROMs κλπ.

• Διασφαλίζουν ότι σε περίπτωση απουσίας τους από τη θέση εργασίας τους για πάνω από 3 λεπτά, ο Η/Υ που χρησιμοποιούν κλειδώνει και η επανενεργοποίησή του απαιτεί χρήση κωδικού, ο οποίος τηρείται μυστικός.

 

 1. Εμπορικά ζητήματα συμμόρφωσης με νομοθεσία

Ο εμπορικός αποκλεισμός ή άλλου είδους εμπορικές κυρώσεις, που κατά καιρούς επιβάλλονται κατά κυβερνήσεων, ή περιφερειών από την Ελληνική Κυβέρνηση, άλλα Κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα Ηνωμένα Έθνη, πρέπει να τηρούνται. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας είναι σε θέση να παράσχει την ορθή πληροφόρηση για την εκάστοτε υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με τα εν λόγω θέματα που τυχόν ανακύψουν.

 1. Παραίτηση από πρόβλεψη του Κώδικα

Οποιαδήποτε παραίτηση από πρόβλεψη του παρόντος Κώδικα εκ μέρους των ανώτερων στελεχών και των διευθυντών της Docusys A.E., επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει λάβει τη σχετική έγκριση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και γνωστοποιείται άμεσα όπως απαιτείται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

 1. Αναφορά παράνομης ή ανήθικης Συμπεριφοράς

Οι εργαζόμενοι και το προσωπικό ενθαρρύνονται να απευθυνθούν ανοικτά στους Προϊστάμενους, τον Υπεύθυνο  Ανθρώπινου Δυναμικού, τη Νομική Υπηρεσία ή τον Υπεύθυνο Εταιρικής Επικοινωνίας για την, κατά περίπτωση, καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση φαινομένων διαπιστωμένης ή πιθανής ή εν αμφιβολία παράβασης του Κώδικα, της εταιρικής πολιτικής, ή της ισχύουσα Νομοθεσίας. Είναι πολιτική της Docusys A.E., να μην επιτρέπει αντίποινα ή δυσμενή μεταχείριση από τρίτους, του προσωπικού που καλόπιστα προβαίνουν σε τέτοιου είδους αναφορές για την προστασία των συμφερόντων της Docusys A.E.. Επίσης, οι εργαζόμενοι οφείλουν να συνεργάζονται κατά τη διενέργεια εσωτερικής έρευνας τέτοιων υποθέσεων.

 1. Πρόσθετες Υποχρεώσεις Διευθυντών - Προϊσταμένων

Οι Προϊστάμενοι της Εταιρείας, πέραν της ευθύνης που φέρουν ως εργαζόμενοι και της υποχρέωσης που έχουν να δρουν με σωστή και δίκαιη κρίση, οφείλουν να συμπεριφέρονται δίδοντας οι ίδιοι το καλό παράδειγμα, εμπνέοντας σεβασμό προς το προσωπικό με πρότυπο επαγγελματικής ηθική, επιδεικνύοντας εντιμότητα, τιμιότητα, ακεραιότητα, ειλικρίνεια, προστατεύοντας πάντοτε τα εταιρικά συμφέροντα και μη λειτουργώντας ποτέ για ίδιο όφελος, ενισχύοντας το ηθικό του προσωπικού, σεβόμενοι πάντοτε  τους κανόνες της ευπρέπειας , ευγένειας και αξιοπρέπειας, τα χρηστά ήθη στις σχέσεις με τους ανωτέρους, τους ομό-βαθμους, τους υφισταμένους τους, τους συνεργάτες και ασκώντας την επιχειρηματική τους δραστηριότητα με ακέραιο, ηθικό , έντιμο και δίκαιο τρόπο. Οφείλουν να προάγουν την ανοιχτή και ειλικρινή αμφίδρομη επικοινωνία με το προσωπικό προκειμένου να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι και συνεργάτες τι προσδοκά η Docusys A.E. ως απόδοση από αυτούς και πώς αναμένει να συνεισφέρουν στους στόχους της Docusys A.E., να μπορούν άνετα να αναζητούν καθοδήγηση και βοήθεια για την επίλυση αποριών καθώς και ενημέρωση σε σχέση με τον Κώδικα.

 1. Διαδικασίες Συμμόρφωσης

Πρέπει όλοι συνεχώς να φροντίζουμε να εξασφαλίζουμε την αδιάκοπη και συνεπή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα και την αποφυγή παραβάσεων του.

Εντούτοις, ορισμένες φορές δεν είναι εύκολο να διακρίνει κανείς το σωστό από το λανθασμένο. Οι εργαζόμενοι πρέπει πάντοτε να καθοδηγούνται στη λήψη των αποφάσεων τους από τις ακόλουθες βασικές αρχές:

 • Αποφύγετε οποιαδήποτε συμπεριφορά θα μπορούσε να βλάψει ή να θέσει σε κίνδυνο την Εταιρεία ή τη φήμη της.
 • Πράττετε νόμιμα και με ειλικρίνεια.
 • Βάλτε τα συμφέροντα της Εταιρείας πάνω από τα προσωπικά σας συμφέροντα.

Δεδομένου ότι δεν είμαστε σε θέση να προβλέψουμε κάθε πιθανή μελλοντική κατάσταση, είναι σημαντικό να έχουμε έναν τρόπο προσέγγισης και αξιολόγησης των νέων δεδομένων ή προβλημάτων.

Αυτά είναι τα λογικά βήματα που πρέπει να έχετε κατά νου:

(α) Σιγουρευτείτε ότι έχετε όλα τα δεδομένα. Προκειμένου να ληφθεί μία ορθή απόφαση απαιτείται η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση.

(β) Αναρωτηθείτε: Τι καλούμαι συγκεκριμένα να κάνω; Μπορεί να θεωρηθεί ανήθικο ή ανάρμοστο; Αυτό θα σας επιτρέψει να εστιάσετε στο συγκεκριμένο πρόβλημα και τις τυχόν εναλλακτικές πρακτικές αντιμετώπισης του. Χρησιμοποιήστε την κοινή λογική και την κρίση σας καθώς εάν κάτι φαντάζει ανήθικο ή ανάρμοστο, πιθανώς και να είναι.

(γ) Συζητείστε το πρόβλημα με τον Προϊστάμενο σας. Αυτό συνιστά τη θεμελιώδη αρχή για τον ορθό χειρισμό οποιασδήποτε κατάστασης. Εάν αισθάνεστε άβολα να συζητήσετε το εκάστοτε πρόβλημα με τον προϊστάμενο σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο Διοίκηση ή τον Υπεύθυνο του Ανθρώπινου Δυναμικού.

(δ) Αναζητείστε βοήθεια από τους υπευθύνους της Εταιρείας. Εάν κρίνετε ότι δεν αρμόζει στη συγκεκριμένη περίπτωση η συζήτηση με τον Προϊστάμενο σας, μπορείτε να μοιραστείτε τις ανησυχίες σας με τον Υπεύθυνο Προσωπικού ή ακόμα και με τη Διοίκηση.

(ε) Μπορείτε να αναφέρετε τις τυχόν παραβάσεις, εμπιστευτικά αντιποίνων. Εάν ο χειρισμός μιας δεδομένης κατάστασης απαιτεί να κρατηθεί μυστική η ταυτότητα σας, τότε πράγματι η ανωνυμία σας θα προστατευθεί. Η Docusys A.E. απαγορεύει τα οποιουδήποτε είδους αντίποινα κατά των εργαζομένων που καλή την πίστη προέβησαν σε αναφορά πιθανών παραβάσεων του Νόμου, του Κώδικα ή της εταιρικής πολιτικής.

(στ) Πρώτα ρωτήστε και μετά ενεργείστε. Αν δεν είστε βέβαιοι για την επιλογή σας αναζητείστε βοήθεια προτού αναλάβετε δράση.

Ο Κώδικας τυγχάνει εφαρμογής από όλους το Ανθρώπινο Δυναμικό τους εργαζόμενους και τους Συνεργάτες. Το Ανθρώπινο Δυναμικό οφείλει να λαμβάνει γνώση, να συμμορφώνεται με αυτές τις αρχές και διαδικασίες και να ενθαρρύνεται και τους εξωτερικούς συνεργάτες, πελάτες και προμηθευτές να ακολουθούν και εκείνοι αρχές επαγγελματικής ηθικής συμπεριφοράς.

Όσοι παραβιάζουν τον Κώδικα υπόκεινται σε πειθαρχικές, πιθανή απόλυση / διακοπή της σχέσης, αξίωση για αποζημίωση για οιαδήποτε θετική και αποθετική ζημία ή και ποινικές  κυρώσεις, ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα κείμενη νομοθεσία.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας από το Ανθρώπινο Δυναμικό της Docusys A.E., η Εταιρεία απαιτεί από το Ανθρώπινο Δυναμικό της να λάβει γνώση των προβλεπόμενων σε αυτόν τον Κώδικα επισκεπτόμενοι το Intranet και το δικτυακό τόπο της όπου και θα είναι αναρτημένος και διαθέσιμος.